Odborný program

Přehled sekcí a garantů

 1. Analytická chemie – doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
 2. Anorganická chemie – prof. RNDr. Petr Hermann, Ph.D.
 3. Chemické vzdělávání a historie chemie – prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., RNDr. Pavel Zachař, CSc.
 4. Jaderná chemie – doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.
 5. Nanomateriálová chemie – prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
 6. Organické materiály – doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
 7. Polymery – Ing. Jiří Brožek, CSc.
 8. Průmyslová chemie – doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
 9. Termická analýza – prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
 10. Analýza dat – prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
 11. Ekonomika a řízení chemického průmyslu – prof. Ing. Ivan Gros, CSc., prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D.

Analytická chemie – doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. sekce1a

 • Analýza biologicky významných látek v živoptním prostředí
 • Analytická chemie v biohemii, proteomice, metabolomice, potravinářství, zemědělství a lékařství
 • Forensní analytická chemie
 • Analytické metody pro charakterizaci nano-objektů
 • Vývoj a využití „hyphenated techniques“ v analytické chemii
 • Analytická chemie v oblasti umění a kulturního dědictví
 • Pokroky v miniaturizaci a automatizaci analytických metod
 • Nové materiály pro analytickou chemii
 • Konzervace, příprava a předúprava vzorků
 • Analytická chemie a legislativa
 • Referenční metody a materiály
 • Teoretické, matematické a fyzikální základy analytických metod

 Anorganická chemie – prof. RNDr. Petr Hermann, Ph.D.sekce2a

 • Koordinační chemie
 • Organometalická chemie
 • Chemie prvků hlavních skupin
 • Chemie přechodných prvků
 • Chemie lanthanoidů
 • Spektroskopie a fotochemie anorganických sloučenin a materiálů
 • Magnetické vlastnosti anorganických sloučenin a materiálů
 • Katalýza s využitím anorganických sloučenin a materiálů
 • Medicínské a biologické využití anorganických sloučenin a materiálů
 • Charakterizace látek v pevné fázi
 • Anorganické materiály a jejich využití
 • Teoretické/výpočetní aspekty anorganické chemie
 • Průmyslová anorganická chemie
 • Anorganická elektrochemie a analýza

Chemické vzdělávání a historie chemie – prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., RNDr. Pavel Zachař, CSc.sekce3a

 • Aktuální problémy výuky chemie na úrovni vysokých, středních a základních škol a jejich řešení
 • Popularizace chemie v různých oblastech a sférách současné společnosti
 • Vývoj chemie a chemického průmyslu
 • Historie výuky chemie
 • Významné osobnosti z oblasti vědy, průmyslu a školství

Jaderná chemie – doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. sekce4a

 • Jaderná data a příprava radionuklidů
 • Chemie značených sloučenin
 • Výzkum a vývoj radiofarmak
 • Radioekologie a radioanalytická chemie
 • Chemie pokročilých jaderných palivových cyklů
 • Vyřazování jaderných zařízení z provozu, radioaktivní odpady
 • Bezpečnostní aspekty hlubinných úložišť vysoce radioaktivních odpadů
 • Radiační metody přípravy a modifikace materiálů, radiační chemie
 • Automatizace v jaderné chemii
 • Miscellanea

Nanomateriálová chemie – prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. sekce5a

 • Příprava a funkcionalizace nanomateriálů, hybridní systémy
 • Uhlíkové nanomateriály
 • Nanomateriály v medicínských a senzorických aplikacích
 • Nanomateriály v environmentální chemii
 • Nanomateriály v energetice, solární cely
 • Fotokatalytické a katalytické aplikace nanomateriálů
 • Kvantové tečky, fluorescenční nanomateriály
 • Nanomateriály pro elektronické, magnetické a spintronické technoogie

 Organické materiály – doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. sekce6a

 • Teorie, design a modifikace nových organických substancí a jejich molekulárních struktur
 • Studium fyzikálně-chemických vlastností experimentem i výpočtem
 • Organická elektronika, fotonika a sensory
 • Organická syntéza a katalýza
 • Medicinální chemie a biochemie
 • Průmyslová organická chemie
 • Organické molekuly v životním prostředí

Polymery – Ing. Jiří Brožek, CSc. sekce7a

 • Polymerní materiály pro technické aplikace, komoditní plasty
 • Směsi polymerů, kompozity, nanokompozity a submikronová vlákna
 • Polymery v medicinálních aplikacích
 • Syntéza a charakterizace speciálních polymerů
 • Síťované a nesíťované elastomery
 • Polymery na bázi obnovitelých zdrojů
 • Degradace, stabilizace a recyklace polymerů

Průmyslová chemie – doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. sekce8a

 • Petrochemie a organická technologie
 • Ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva
 • Anorganická technologie, katalýza, materiálové inženýrství
 • Biotechnologie
 • Technologie pro ochranu prostředí

 Termická analýza – prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.sekce9a

 • Teorie instrumentace, metodologie
 • Kinetika termických reakcí
 • Metody termické analýzy v libovolné oblasti chemického výzkumu

 

 

Analýza dat – prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. sekce10a

 • Počítačová statistická analýza experimentálních dat, především s využitím technik jako jsou exploratorní analýza dat, konfirmatorní analýza dat, ANOVA, lineární a nelineární regrese, kalibrace, aproximace a extrapolace, výstavba regresního modelu, propagace nejistot, správná laboratorní praxe,vícerozměrná analýza dat, analýza hlavních komponent, faktorová analýza, kanonická korelační analýza, diskriminační analýza, logistická regrese, analýza shluků, vícerozměrné škálování, korespondenční analýza, regulační diagramy, kontrola jakosti, predikce struktury molekul, analýza obrazu.
 • Ostatní techniky interaktivní počítačové analýza dat jsou vítány.

Ekonomika a řízení chemického průmyslu – Prof. Ing. Ivan Gros, CSc.sekce11a

 • Strategický management v chemickém průmyslu
 • Osobitosti marketingu chemických produktů
 • Investiční rozhodování v chemickém průmyslu
 • Dodavatelské systémy a logistika v chemickém průmyslu
 • Finanční management a controlling v chemickém průmyslu
 • Fuze a akvizice v  chemickém průmyslu
 • Management rizika a krizové řízení v chemickém průmyslu
 • Business Intelligence a Competitive Intelligence v chemii
 • Reengineering v chemickém průmyslu
 • Řízení inovací v chemickém průmyslu
 • Průmyslové inženýrství v chemickém průmyslu
 • Aplikace kvantitativních metod v procesu řízení podniků chemického průmyslu
 • Řízení intelektuálního kapitálu v chemickém průmyslu