• Jaderná data a příprava radionuklidů
  • Chemie značených sloučenin
  • Výzkum a vývoj radiofarmak
  • Radioekologie a radioanalytická chemie
  • Chemie pokročilých jaderných palivových cyklů
  • Vyřazování jaderných zařízení z provozu, radioaktivní odpady
  • Bezpečnostní aspekty hlubinných úložišť vysoce radioaktivních odpadů
  • Radiační metody přípravy a modifikace materiálů, radiační chemie
  • Automatizace v jaderné chemii
  • Miscellanea

Seznam přednášek:

PONDĚLÍ 5.9.2016 (místnost 217)

09:30 – 10:00     J. Mizera
Fotonová aktivační analýza: principy a aplikace metody ve srovnání s neutronovou aktivační analýzou  
10:00 – 10:15     D. Marešová, B. Sedlářová, E. Juranová
Stanovení velmi nízkých objemových aktivit tritia s využitím elektrolytického nabohacení vzorků
10:15 – 10:30     S. Dulanská, J. Bilohuščin, B. Remenec, Ľ. Mátel
Sekvenčné stanovenie  93Zr, 94Nb, 126Sn a 99Tc v rádioaktívnych odpadoch
10:30 – 10:45     V. Brynych, J. Pospěchová, K. Kolomá, M. Kolářová, L. Szatmáry, J. Šubrt
Sorpce vybraných radionuklidů na TiO2
10:45 – 11:00     K. Ficenzová
Homogenita plošných etalonů radioaktivity (ČMI)

ÚTERÝ 6.9.2016 (místnost 217)

09:30 – 10:00 V. Múčka
Radiačně chemický výzkum v oblasti biologicko-medicínských aplikací
10:00 – 10:15 A. Čepa, J. Ráliš, L. Marešová, M. Kleinová, D. Seifert, I. Sieglová, V. Král, O. Lebeda, M. Lázníček 61,64
Cu-(SCN)-fosfinát-imunoglobulin-G M75 a jeho in vitro testování
10:15 – 10:30 J. Červenák, O. Lebeda
Meranie excitačných funkcií jadrových reakcií protónov na natMo
10:30 – 10:45 P. Mičolová, E. Kukleva, E. Málková, M. Vlk, P. Nykl, M. Sakmár, J. Kozempel
Příprava, stabilizace a značení oxidu titaničitého 99mTc a 223Ra pro nukleární medicínu
10:45 – 11:00 A. Marek, S. Široká, T. Elbert
Frustrated lewis pairs-assisted tritium labeling

11:15 – 11:45 M. Němec, I. Špendlíková, J. Kučera, J. John, I. Světlík, D. Dreslerová
Accelerator mass spectrometry in the Czech Republic – abilities and applications
11:45 – 12:00 J. John, F. Šebesta, V. Čuba, P. Distler, K. V. Mareš, J. Kondé
Sustainable future nuclear fuel cycles – separations, radiation stability, and innovative processes for nuclear fuels production
12:00 – 12:15 V. Havlová, D. Trpkošová, E. Hofmanová, A. Vokál
Safety assesment approach for deep geological repository in Czech Republic

14:00 – 14:15 T. Rosendorf, E. Hofmanová, R. Červinka
Vliv horninového prostředí a cementových materiálů na difúzi radiokontaminantů v bentonitu
14:15 – 14:30 Ľ. Mátel, S. Petercová, S. Dulanská
Kompozitný biosorbent pre separáciu rádionuklidov

14:45 – 15:00 B. Basarabová, K. Čubová, M. Němec
Solvent extraction of europium (III) from complexing solutions into ionic liquids containing CMPO extractant
15:00 – 15:15 P. Bartl, M. Němec, J. John
Stanovení kinetických parametrů kapalinové extrakce radionuklidů pomocí mikrofluidní slug-flow metody
15:15 – 15:30 J. Janda, L. Kaňka
Studium alternativních elučních činidel pro diphonix resin
15:30 – 15:45 E. Juranová, E. Hanslík
Sorpce umělých radionuklidů v hydrosféře – distrubuční koeficient


Seznam posterů:

4P-01 V. Havlová, V. Brynych, L. Szatmáry, P. Franta, M. Kotouč, E. Hofman:
Treatment of large volumes of liquid wastes, being produced by severe NPP accident
4P-02 M. Chlupáčová, P. Kůs, H. Parschová:
Sorption of nickel from aqueous solutions with citric acid using selective sorbents
4P-03 J. Strišovská, D. Galanda, J. Kuruc:
Extrakčná chromatografia ako metóda simultánneho stanovenia Pu a Np v kontaminovaných pôdach
4P-04 B. Neužilová, V. Múčka:
Snížení radiační citlivosti buněk ozářených UV zářením pomocí vychytávačů OH radikálů
4P-05 L. Ondrák, V. Múčka:
Vliv vychytávačů OH radikálů na radiační citlivost buněk za různých ozařovacích podmínek
4P-06 I. Hupka, A. Zavadilová, B. Drtinová:
Vplyv matrice na stanovenie nízkych koncentrácií uránu metódou TRLFS
4P-07 L. Rábara, P. Chnapko, M. Pražský:
Nároky na akreditované laboratórium merania aktivity
4P-08 K. Popovich, L. Procházková, I. T. Pelikánová, V. Čuba, V. Jarý, M. Nikl, M. Vlk:
Nanohybrid systems based on scintillating nanoparticles for x-ray induced photodynamic therapy
4P-09 J. Kittnerová, B. Drtinová, D. Vopálka:
Charakterizace cementového kamene CEM II pomocí vybraných analytických metod a sorpce stroncia
4P-10 M. Straka, L. Szatmáry:
Využití iontových kapalin pro dekontaminaci radioaktivních odpadů
4P-11 J. Mizera, R. Šefců, D. Koloušek:
Charakterizace fluoritů a uměleckých pigmentů s fialovým fluoritem neutronovou aktivační analýzou
4P-12 K. Tomanová, L. Vyšín, V. Čuba:
Effect of selected parameters on radiation induced peroxidation of monounsaturated phospholipid
4P-13 J. Kondé, P. Distler, J. John, J. Švehla, B. Grüner, Z. Bělčická:
Radiation stability of CyMe4-BTBP and CyMe4-BTPhen in system with phenyl trifluoromethyl sulfone diluent