Sponzorem sekce je Shimadzu Handels GmbH.

 • Analýza biologicky významných látek v živoptním prostředí
 • Analytická chemie v biohemii, proteomice, metabolomice, potravinářství, zemědělství a lékařství
 • Forensní analytická chemie
 • Analytické metody pro charakterizaci nano-objektů
 • Vývoj a využití „hyphenated techniques“ v analytické chemii
 • Analytická chemie v oblasti umění a kulturního dědictví
 • Pokroky v miniaturizaci a automatizaci analytických metod
 • Nové materiály pro analytickou chemii
 • Konzervace, příprava a předúprava vzorků
 • Analytická chemie a legislativa
 • Referenční metody a materiály
 • Teoretické, matematické a fyzikální základy analytických metod

Cena Shimadzu, seznam přednášek:

ÚTERÝ 6.9.2016 (místnost 417)

9:30 – 9:45 Š. Belický, D. Pihíková, Z. Pakanová, J. Mucha, J. Tkáč
Nový prístup k diagnostike rakoviny prostaty – MALDI/TOF vs. biosenzor
9:45 – 10:00 E. Beňo, R. Góra, M. Hutta
Charakterizácia vybraných makromolekúl rozmerovo-vylučovacou chromatografiou s použitím kolón malých rozmerov
10:00 – 10:15 L. Borovcová, V. Pauk, K. Lemr
Fast separation in new designer drugs screening
10:15 – 10:30 P. Darebná, P. Novák, R. Kučera, O. Topolčan, M. Šanda, R. Goldman, P. Pompach
Změny glykosylace u pacientů s hepatocelulárním a kolorektálním karcinomem kvantifikované pomocí FT ICR a MRM
10:30 – 10:45 L. Habartová, M. Tatarkovič, Ž. Hádková, T. Brůha, J. Votruba, V. Setnička
Ramanova spektroskopie pro in vivo klinickou diagnostiku karcinomu plic

11:15 – 11:30 A. Hájková
Elektrochemický DNA biosenzor pro výzkum poškození DNA
11:30 – 11:45 K. Hajtmanová, L. Kučera, E. M. Peña-Méndez, J. E. CondeGonzález, P. Vaňhara, A. Hampl, J. Havel
Highly sensitive mass spectrometric method for determination of retinoic acid using metal organic frameworks
11:45 – 12:00 A. Kokaislová, V. Parchaňský, P. Matějka
Spektroskopie povrchem zesílené infračervené absorpce pro studium tenkých vrstev vitamínů adsorbovaných na měděných substrátech
12:00 – 12:15 M. Komendová, R. Metelka, J. Urban
Monolitická kapilární kolona s integrovaným elektrochemickým detektorem
12:15 – 12:30 A. Liška, J. Ludvík
Electrochemical analysis of calixarenes


Seznam přednášek:

PONDĚLÍ 5.9.2016 (místnost 417)

9:30 – 10:00 M. Macka
On-site analysis using diverse platforms: portable capillary liquid chromatography and paper-based microfluidic devices
10:00 – 10:15 L. Trnková
Perspektivy eliminační voltametrie
10:15 – 10:30 J. Valentová, L. Habala, F. Devínsky
Identifikace syntetických kanabinoidů přímou spekrometrií DARTLTQ Orbitrap
10:30 – 10:45 M. Bancířová, L. Bolelli
Microdialysis sampling – possibility of haemoglobine elimination during the nitric oxide detection?

11:15 – 11:45 R. Sokolová, I. Degano, Š. Ramešová, J. Kocábová, J. Fiedler, J. Tarábek
Analýza oxidačních produktů vybraných bioflavonoidů
11:45 – 12:00 R. Bleha, A. Synytsya, T. Shevtsova, J. Brindza, J. Čopíková
Spectroscopic discrimination of bee pollen samples
12:00 – 12:15 T. Navrátil, Š. Skalová, I. Šestáková, V. Vyskočil, J. Barek
Přenos xenobiotik přes biomimetické membrány

ÚTERÝ 6.9.2016 (místnost 417)

14:00 – 14:15 M. Doležalová, S. Daňková, L. Veverková
Kvalita hovězího masa z ekologického a konvenčního chovu u plemene Galloway
14:15 – 14:30 P. Smrčková, R. Filepová, D. A. Chena Aldao, E. Šárka
Sledování vlivu extruze na RVA-křivky laboratorně připravených extrudátů

14:45 – 15:15 M. Fojta, A. Daňhel, L. Havran, L. Trnková
Vliv katalytického vylučování vodíku na rtuťových elektrodách na redukci guaninových zbytků v DNA
15:15 – 15:30 L. Habartová, H. Logerová, J. Vavřinec, V. Setnička
Vývoj nových spektroskopických metod pro klinickou diagnostiku diabetu mellitu 1. typu
15:30 – 15:45 D. Novák, M. Zatloukalová, M. Mojovic, A. Pavicevic, J. Vacek
Elektrochemie a EPR spektroskopie cytochromu c a jeho strukturních analog
15:45 – 16:00 P. Tůma
Kapilární elektroforéza ve spojení s mikrodialýzou jako účinnýnástroj pro fyziologický výzkum
16:00 – 16:15 J. Horská, K. Vítková , J. Ševčík, J. Petr
Perspektivy využití kapilární elektroforézy v medicíně
16:15 – 16:30 J. Piechocka, R. Głowacki
On-column derivatization by o-phthalaldehyde – pros and cons

STŘEDA 7.9.2016 (místnost 417)

9:30 – 10:00 J. Labuda
Analytical chemistry of nanomaterials
10:00 – 10:15 J. Petr, D. Baron, J. Horská, A. Šebestová
Charakterizace nanočástic kapilární elektroforézou
10:15 – 10:30 A. Boruń, A. Bald
Conductometric study of triple ion formation of ionic liquids in dichloromethane
10:30 – 10:45 Z. Kinart, A. Bald
Conductometric studies of formation of complexes 15-crown-5 ether with NaBr and NaCl in H2O – 2-methoxyethanol mixtures at 298.15 K

11:15 – 11:45 Ľ. Švorc, K. Cinková
Analýza vybraných liečiv na elektródach z bórom dopovaného diamantu
11:45 – 12:00 P. Martinková, R. Šelešovská, M. Štěpánková, J. Chýlková
Voltametrické chování dantrolenu na amalgámových a bismutových elektrodách
12:00 – 12:15 T. Zelenka
Kinetika adsorpce a desorpce N2 (–196 °C) v průběhu zaplňování mikropórů a mezopórů o různých velikostech


Seznam posterů: 

1P-01 J. Zeman, D. Vetchý, A. Franc, J. Vysloužil, V. Pitschmann, L. Matějovský:
The effect of neusilin® on the properties of carriers used for the detection of cholinesterase inhibitors
1P-02 K. Vítková, J. Horská, J. Jurčíková, R. Papoušek, P. Barták, V. Procházka, J. Petr:
Studium chemické stability alloxanu pomocí kapilární zónové elektroforězy
1P-03 M. Bukáčková, R. Maršálek:
Vliv pH, teploty a koncentrace na zeta potenciál BSA
1P-04 L. Veverková, R. Slavík, M. Doležalová:
Syntetické zeolity, jejich příprava, charakterizace a vlastnosti
1P-05 J. D. Dazie, J. Ludvík:
Electrochemical and spectrometric study of reactivity of orthophthalaldehyde with primary diamines
1P-06 T. V. Shishkanova, V. Smetana, L. Marek, K. Řezanková, P. Řezanka:
Influence of surface properties on the deposition of a polyaniline film and detection of tumor markers
1P-07 E. Potocká, P. Kis, M. Mastihubová, V. Mastihuba:
Metóda stanovenia a screening β-D-apiozidáz
1P-08 L. Kolářová, L. Prokeš, P. Vaňhara, C. F. Calvarons, V. Salvado, A. Hampl, J. Havel:
In situ generation of high Aum cluster ions for mass calibration
1P-09 Z. Kinart, A. Bald:
Viscosity coefficients B of KCl, NaCl, NaI, KNO3, LiNO3, NaBPh4, and Bu4NI in rich of water binary mixtures containing dimethyl sulfoxide (DMSO) at 298.15 K
1P-10 V. Holečková, D. Biedermann, A. Křenková, V. Křen:
Vývoj přípravy 2,3-dehydrosilychristinu
1P-11 A. Boruń, A. Bald:
Conductance and ionic association of ionic liquids in N,N-dimethylacetamide
1P-12 M. Mazur, M. Hricovíni, Z. Hricovíniová:
X- and Q-band electron paramagnetic resonance investigation of molybdate complexes with selected aldoses
1P-13 K. Křenková, M. Haluzík, A. Lochmanová:
Studium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve
1P-14 L. Novotný, V. Kočanová, A. Kabutey, L. Dušek:
Porovnání citlivosti potenciometrie se zinkovou a se zinkovou amalgamovou elektrodou pro potřeby nanofiltrace
1P-15 M. Svoboda, V. Šindelářová, J. Kratzer, A. Michels, J. Franzke, J. Hraníček, J. Dědina:
Nové atomizátory těkavých specií založené na dielektrickém bariérovém výboji pro AAS a AFS
1P-16 T. V. Shishkanova, V. Smetana, L. Marek, T. Břiza, V. Král:
Polymethinium salts and electrochemical detection of heparin
1P-17 I. Petry-Podgórska, B. Balcarová, T. Matoušek:
Fast synthesis and separation of the arsenoglutathione complexes
1P-18 J. Sokol, M. Maliarová, K. Kulichová:
Stanovenie biogénnych amínov v potravinách
1P-19 A. Manová, E. Beinrohr, F. Čacho, I. Slaná:
Možnosti využitia prietokovej coulometrie ako metódy na stanovenie vybraných aniónov